Gå till innehåll

Åtgärder mot olicensierad spelverksamhet


Cyklop

Recommended Posts

Vet inte om det tagits upp på forumet förut, men i höstas presenterades en utredningspromemoria med lagförslag och åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. Tiden för remissvar går tydligen ut den 14:e jan så det brinner i knutarna om någon känner sig manad. Det är som vanlig svårt att tolka exakt vad de föreslår för ändringar, men det verkar hur som helst inte båda gott för konsumenterna. De inkompetenta och antidemokratiska krafterna i regeringen talar sig varma om EU:s fria rörlighet av varor och tjänster, globalisering, multikulturella samhällen, ”öppna era hjärtan”, frihet, demokrati, etc. sedan försöker de i praktiken stoppa andra bolag i EU med IP-blockering, förbud mot penningtransaktioner samt en totalövervakning av medborgarnas privatliv.

Källor:
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/ds-202129/
https://regeringen.se/4a8f73/contentassets/64c8d7469ef2439c9eefc21d7df20a0b/atgarder-mot-matchfixning-och-olicensierad-spelverksamhet-ds-202129.pdf

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

22 timmar sedan, säger Cyklop :

Vet inte om det tagits upp på forumet förut, men i höstas presenterades en utredningspromemoria med lagförslag och åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. Tiden för remissvar går tydligen ut den 14:e jan så det brinner i knutarna om någon känner sig manad. Det är som vanlig svårt att tolka exakt vad de föreslår för ändringar, men det verkar hur som helst inte båda gott för konsumenterna. De inkompetenta och antidemokratiska krafterna i regeringen talar sig varma om EU:s fria rörlighet av varor och tjänster, globalisering, multikulturella samhällen, ”öppna era hjärtan”, frihet, demokrati, etc. sedan försöker de i praktiken stoppa andra bolag i EU med IP-blockering, förbud mot penningtransaktioner samt en totalövervakning av medborgarnas privatliv.

Källor:
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/ds-202129/
https://regeringen.se/4a8f73/contentassets/64c8d7469ef2439c9eefc21d7df20a0b/atgarder-mot-matchfixning-och-olicensierad-spelverksamhet-ds-202129.pdf

 

Vem som helst får skicka in ett remissvar. Skicka gärna ett själv!

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

13 timmar sedan, säger MickeFlaxx :

Vem som helst får skicka in ett remissvar. Skicka gärna ett själv!

Intressant, om inte annat borde vi väl som grupp kunna få ihop något? 

Det finns väl en del konstruktiva argument här. Känns väldigt uppenbart för alla insatta att detta är extremt kontraproduktivt!

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

15 timmar sedan, säger UnitOperations :

Intressant, om inte annat borde vi väl som grupp kunna få ihop något? 
Det finns väl en del konstruktiva argument här. Känns väldigt uppenbart för alla insatta att detta är extremt kontraproduktivt!

Vad bra att du verkar tagit på dig rollen att samordna och skicka in ett remissvar.

Förslag på några punkter att ta med i svaret:

1. Det ska vara tillåtet för personer i Sverige att vara kund hos spelbolag med spellicens i andra länder än i Sverige.
2. Inga betaltjänster i form av banker, Trustly, e-plånböcker, kontokortsföretag, etc ska förbjudas att förmedla betalningar till och från spelbolag med spellicens i andra länder än i Sverige.
3. Blockering av Internet-trafik till vissa IP-nummer och domännamn ska ej tillåtas. Dessa typer av åtgärder ska istället uttryckligen vara olagliga.
4. Skatten på vinster från spelbolag med sin juridiska hemvist utanför EU/EES ska tas bort. Som den är utformad nu resulterar den i praktiken i en skatt på mer än 100% av nettovinsten.
5. En speciell spelkundsombudsmannatjänst ska inrättas av staten. Denna ska hjälpa kunder som blivit illa behandlade av spelbolagen samt arbeta mot match-fixning och andra bedrägerier. Vid intressanta pilotfall ska ombudsmannen bistå drabbande kunder med bland annat kostnadsfri juridisk hjälp vid rättsprocesser.

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

9 timmar sedan, säger Folke Rosvall :

Liknande frågor diskuteras även i den här tråden:

Svenska spelkunders riskorganisation - Svenska Pokerförbundet - Pokerforum.nu

I den andra tråden tog jag upp förändringsförslag i ett bredare spelkundsperspektiv. Förslagen i denna tråd var mest inriktade mot innehållet i utredningspromemorian om matchfixning och olicensierad spelverksamhet.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 10 months later...

Varför är det inte mer debatt om de senaste riksdagsbeslutet om ytterligare begränsningar för svenska spelkunder? Som jag förstått det har de nya lagarna redan klubbats igenom. Den största försämringen verkar vara att även företagen som utvecklar spelprogramvaran (NetEnt, Relax, etc) kommer att behöva en svensk licens. Svårt att förstå hur det ska fungera i praktiken? Får de spelleverantörsföretag som inte har svensk licens inte heller erbjuda spelen via spel-siter som bara har MGA-licens?

Källor:

https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/beslut-i-riksdagen-om-atgarder-for-en-tryggare-spelmarknad/
https://www.regeringen.se/49a70e/contentassets/5a92fa31030142d5ae25a9e551b6e355/en-forstarkt-spelreglering-prop.-202122242.pdf

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-forstarkt-spelreglering_HA01KrU2
https://data.riksdagen.se/fil/29CF3B40-FD93-42C5-9461-29C97441BE45 (pdf)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-forstarkt-spelreglering_HA01KrU2/html

Sammanfattning:

Citat

Bakgrund

Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 när den nya spellagen (2018:1138) trädde i kraft efter förslag i propositionen En omreglerad spelmarknad (prop. 2017/18:220). Syftet med omregleringen var bl.a. att återta kontrollen över spelmarknaden, stärka kanaliseringen till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer och skydda svenska konsumenter från olicensierat spel. Den nya spelregleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen är tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden. Genom omregleringen ersattes den tidigare monopolmodellen med en reglering som i stället bygger på att spelmarknaden delas upp i en konkurrensutsatt del, en del som är förbehållen spel för allmännyttiga ändamål och en del som är förbehållen staten.
Pågående arbete

Den förra regeringen överlämnade den 9 juni 2022 lagrådsremissen Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad till Lagrådet.

I lagrådsremissen föreslås åtgärder för att motverka manipulation av resultat inom sport, s.k. matchfixning. Åtgärderna omfattar bl.a. utökade möjligheter för licenshavare och idrottsförbund att behandla personuppgifter inom ramen för arbetet mot matchfixning, en möjlighet att meddela föreskrifter om kontrollrutiner för att upptäcka och motverka matchfixning och en skyldighet för licenshavare att på begäran av Polismyndigheten lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om brott i samband med spel. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Regeringen har aviserat att en proposition ska lämnas i december 2022.

Vidare har en särskild utredare tillsatts för att föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (dir. 2021:108). Utredningen ska bl.a. överväga och, om inte starka skäl talar emot det, föreslå ett system för skuldregister. Utredningen ska också överväga och vid behov föreslå åtgärder för att förhindra att förbud mot att erbjuda spel på kredit kan kringgås genom att erbjuda betalningslösningar från en tredje part. Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2023.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposition föreslås åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Bland annat föreslås krav på tillstånd för spelprogramvara, förbud mot att främja olovligt spel samt utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

Det föreslås också åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar, bl.a. ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter och en möjlighet att ingripa med marknadsstörningsavgift mot överträdelser av spellagens (2018:1138) förbud mot att skicka viss direktreklam.

Vidare föreslås en ny lag med en uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndshavare för att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden, en utökad möjlighet att meddela undantag från de tekniska kraven, regler om att en utgången licens ska fortsätta gälla under prövningen av en ansökan om förnyad licens samt anpassade regler om bonuserbjudanden för licenshavare som enbart tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål.

I propositionen föreslås också att lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska upphävas, att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland (SÖ 1979:40) ska sägas upp, att spellagen inte ska tillämpas på spel ombord på utländska fartyg som befinner sig i oskadlig genomfart och att en definition av svenskt speldeltagande ska införas i lagen (2018:1139) om skatt på spel.

Slutligen föreslås vissa mindre ändringar i spellagen och en följdändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lagändringarna föreslås i fråga om tillstånd för spelprogramvara träda i kraft den 1 juli 2023. Ändringarna till följd av uppsägelsen av överenskommelsen mellan Sverige och Finland föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Utskottets överväganden
Inledning

Betänkandet är disponerat så att utskottet inleder med att kort redogöra för propositionens lagförslag samt behandla de motioner där det yrkas att riksdagen ska avslå propositionen i vissa delar. Därefter behandlas motioner som innehåller förslag på tillkännagivanden till regeringen i frågor som anknyter till lagförslagen.
Propositionens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår propositionens förslag till lagändring om krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel samt om att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel ska sägas upp och följdändring i spellagen i denna del. Därmed bifaller riksdagen motionsförslag om att inte justera krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel och att inte säga upp överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel. Riksdagen antar propositionens övriga lagförslag. Därmed avslår riksdagen motionsförslag om bonusbegränsningar samt krav på kassaregister vid förströelsespel.

Jämför reservation 1 (S, V, MP), 2 (SD), 3 (C) och 4 (S) samt särskilt yttrande 1 (S) och 2 (V).

Propositionen

Åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden

I propositionen föreslås ett krav på tillstånd för den som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för vadhållning online och kommersiellt onlinespel. Ett krav på tillstånd för spelprogramvara skulle bidra till att försvåra tillhandahållandet av olicensierat spel på den svenska spelmarknaden. En tillståndsreglering ger Spelinspektionen andra möjligheter än i dag att ställa krav på och direkt vända sig till spelprogramvaruutvecklaren för att förhindra att dennes spel används i samband med olovligt spel. I propositionen föreslås att licenshavaren även fortsättningsvis ska ansvara för att spelet och spelutrustningen överensstämmer med gällande regler. Programvara och aktörer ska omfattas av tillståndskravet.

Tillstånd för spelprogramvara ska få ges till den som bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten och kan antas komma att göra detta i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten. Tillstånd ska inte få ges till den som är i konkurs, är under 18 år eller har förvaltare. Ett tillstånd ska vidare få förenas med villkor för hanteringen av spelprogramvaran. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska lämnas in i samband med en ansökan om tillstånd.

En tillståndshavare ska inte få tillverka, tillhandahålla, installera eller ändra spelprogramvara åt någon som saknar nödvändig licens enligt spellagen. En licenshavare måste också se till att spelprogramvaran som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad eller ändrad av någon med tillstånd.

Ett tillstånd för spelprogramvara föreslås avse en viss tid men högst fem år. Vid överträdelser ska Spelmyndigheten, på motsvarande sätt som mot licenshavare, få vidta tillsynsåtgärder mot en tillståndshavare och besluta att tillståndshavaren i vissa fall ska betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska uppgå till som lägst 5 000 kronor och högst 10 procent av verksamhetens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret. Om överträdelsen har skett under det första verksamhetsåret, eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, ska omsättningen få uppskattas. Endast omsättning från tillståndspliktig verksamhet ska beaktas vid beräkningen. När sanktionsavgiftens storlek beslutas ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut avgiften.

Det föreslås vidare att det ska vara förbjudet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i otillåtet spel eller spel som tillhandahålls utan nödvändig licens.

Förbudet i spellagen mot att sända reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens enligt spellagen föreslås vidare utvidgas till att också gälla utlandsbaserade medietjänstleverantörer och sådan reklam som tillhandahålls av en leverantör av en videodelningsplattform före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program.

Åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel – krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel

I propositionen görs bedömningen att det inte bör införas ett krav på särskild måttfullhet men att det nuvarande måttfullhetskravet bör justeras. I propositionen anförs att den närmare innebörden av måttfullhetskravet även fortsättningsvis bör utvecklas genom praxis. Det finns, enligt propositionen, däremot skäl att förtydliga i spellagen att det vid den helhetsbedömning som ska göras ska tas särskild hänsyn till hur riskfyllt det spel som marknadsförs är.

År 2018 tog Folkhälsomyndigheten fram ett faktablad med en redogörelse för hur myndigheten mäter hur riskfyllt ett spel är (Vad gör spel riskfyllt?). Av faktabladet framgår att faktorer som kan beaktas vid bedömningen bl.a. är spelets hastighet, insatsmöjligheter, ljud- och ljuseffekter, tillgänglighet, återbetalningsintervall och kontinuitet. Uppräkningen i tidigare förarbeten av vad som kan beaktas vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är måttfull är inte uttömmande enligt det föreslagna justerade kravet (jfr prop. 2017/18:220 s. 328).

I propositionen föreslås att det ska framgå av spellagen att det ska göras en helhetsbedömning för att avgöra om marknadsföringen är måttfull. Vid bedömningen ska särskilt beaktas hur stor risk det aktuella spelet innebär att utveckla spelproblem och i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år.

Vidare föreslås att överträdelser av spellagens förbud mot att skicka direktreklam till avstängda spelare ska kunna leda till att en licenshavare måste betala en marknadsstörningsavgift.

En uppgiftsskyldighet i fråga om utvecklingen på spelmarknaden

Det föreslås vidare en ny lag med en skyldighet för den som är licens- eller tillståndshavare enligt spellagen att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden föreslås införas.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden. Skyldigheten för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter ska omfatta uppgifter om ett visst spel som den ansvariga myndigheten behöver för att följa utvecklingen på spelmarknaden. Med spel ska avses detsamma som i spellagen. Uppgiftsskyldigheten ska inte omfatta uppgifter som utgör del i utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen eller uppgifter som utgör personuppgifter.

Den ansvariga myndigheten ska få förelägga en licens- eller tillståndshavare enligt spellagen att lämna de uppgifter om ett visst spel som myndigheten behöver för att följa utvecklingen på spelmarknaden. Ett föreläggande ska få förenas med vite. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet. Den ansvariga myndighetens beslut om föreläggande enligt den nya lagen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Licensers giltighet under prövningen av förnyad licens

I propositionen föreslås vidare regler om att en utgången licens enligt spellagen ska fortsätta att gälla om licenshavaren ansöker om förnyad licens. En förutsättning för fortsatt giltighet ska vara att ansökan kommer in senast fyra månader före utgången av giltighetstiden för den licens som förlängningen avser. Licensen ska fortsätta att gälla längst till dess att spelmyndigheten beslutar om den nya ansökan.

Anpassade regler om bonuserbjudanden

Enligt den nuvarande 14 kap. 9 § spellagen får en licenshavare endast vid det första tillfället en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus. Enligt 2 kap. 3 § 3 avses med begreppet bonus i lagen rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet. Av 21 kap. 13 § 4 spellagen framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningar för en licenshavares erbjudande av bonus enligt 14 kap. 9 §. I 11 kap. 6 § spelförordningen (2018:1475) finns ytterligare regler om bonuserbjudanden. Införandet av bonusbegränsningen i 14 kap. 9 § spellagen motiverades med att det är mycket problematiskt att bonuserbjudanden lockar spelare med problem att fortsätta sitt spelande och upprätthåller spelandet på ett sätt som kan anses ohälsosamt. Ett totalt förbud ansågs dock väl långtgående och oproportionerligt. Det ansågs därför rimligt att låta en licenshavare erbjuda en bonus vid det första speltillfället (prop. 2017/18:220 s. 155). Bonusbegränsningen gäller för alla licenshavare oavsett vilka spelprodukter eller vilken bonus licenshavaren erbjuder.

I propositionen föreslås nu att det införs ett undantag från bonusbegränsningen i spellagen för spel för allmännyttiga ändamål.

Undantaget motiveras av att förbudet mot att erbjuda bonus vid mer än ett tillfälle är en konsumentskyddande regel som särskilt syftar till att förhindra att spelare med problem lockas till spel eller till att fortsätta att spela. De olika verksamheter som omfattas av spellagen medför dock skilda risker ur ett konsumentskydds- och säkerhetsperspektiv och den typ av spel som de allmännyttiga organisationerna tillhandahåller anses generellt sett vara spel med låg risk att utveckla spelproblem bl.a. eftersom det är frågan om låga insatsmöjligheter per lott, i de flesta fall rör sig om långsammare spel och vinståterbetalningsnivån är låg. Det har inte heller framkommit att de premier som många av lotterierna under en lång tid använt sig av har bidragit till ett osunt spelande.

Lagen om anordnande av visst automatspel ska upphävas

I propositionen förslås att lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen) ska upphävas. Det innebär att anordnande av sådant automatspel som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten inte ska omfattas av tillståndsplikt, anmälningsplikt eller annan form av offentligt godkännande av själva spelverksamheten. Anordnare av förströelsespel, dvs. sådana automatspel som spelas endast för nöjes skull, ska dock fortsättningsvis omfattas av skyldigheten att använda kassaregister.

Enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, är den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort skyldig att använda kassaregister. Syftet med regleringen är att förhindra skatteundandragande och skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från företagare som undandrar sig skatt. För vissa verksamheter har kravet på kassaregister bedömts som mindre lämpligt eller oproportionerligt i förhållande till verksamhetens karaktär eller omfattning. Det har därför i 39 kap. 5 § SFL införts undantag från skyldigheten att använda kassaregister för bl.a. den som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort, den som anordnar automatspel enligt automatspelslagen eller den som tillhandahåller automatspel enligt spellagen. I fråga om undantaget för spelautomater gjordes bedömningen att det för sådana automater med nödvändiga tillstånd inte är realistiskt att ställa krav på registreringsutrustning på varje spelautomat (prop. 2006/07:105 s. 40). Förutom de undantag som anges i 39 kap. 5 § SFL finns det även en möjlighet för Skatteverket att enligt 39 kap. 9 § samma lag besluta om undantag i enskilda fall, om behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt eller om en viss skyldighet är oskälig. Ett sådant beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister får förenas med villkor.

I samband med att automatspelslagen upphävs upphör samhällets kontroll av sådan verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde. Förekomsten av nödvändiga tillstånd kan därför inte längre i sig motivera ett undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Vidare görs betalningen för spelet numera ofta i separata kassor i form av t.ex. en inträdesavgift till spelhallen, en avgift för viss speltid eller köp av polletter som kan användas i automater i stället för mynt. Skyldigheten att använda kassaregister innebär således enligt propositionen inte nödvändigtvis att varje enskild spelautomat måste ha registreringsutrustning. I de fall betalningen görs på annat sätt än i automaten är det i stället rimligt att kräva att anordnaren av spelet använder kassaregister. Detsamma får anses gälla för de anordnare som redan har installerat en sådan teknisk utrustning i automaten som möjliggör betalning via t.ex. Swish eller något annat elektroniskt betalningssystem och som kan kommunicera med ett kassaregister. För de anordnare som fortfarande använder spelautomater där betalningen görs genom att mynt stoppas i automaten skulle ett krav på kassaregister även i fortsättningen kunna framstå som oproportionerligt betungande. Mot bakgrund av att detta betalsätt har minskat betydligt de senaste åren och sannolikt kommer att fortsätta minska framöver, samt eftersom det är fråga om förhållandevis få aktörer, anser regeringen att förekomsten av myntautomater dock inte ensam kan motivera ett generellt undantag för anordnare av förströelsespel. I det fall det är befogat finns det, som nämns ovan, i stället en möjlighet för Skatteverket att medge undantag enligt 39 kap. 9 § SFL. Det blir då myndigheten som i varje enskilt fall får avgöra om det finns förutsättningar för undantag enligt denna bestämmelse. Mot denna bakgrund bör således anordnare av spel på förströelsespelautomater fortsättningsvis omfattas av skyldigheten att använda kassaregister.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tillståndsplikten för LANspel (Local Area Network, lokalt nätverk) ska tas bort, alternativt avgiftsbefrias (bet. 2014/15:KrU4 punkt 4, rskr. 2014/15:143. Genom propositionens förslag får, enligt regeringen, riksdagens tillkännagivande anses tillgodosett. Tillkännagivandet är därmed, enligt regeringen, slutbehandlat.

Överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel sägs upp

Överenskommelsen mellan konungariket Sverige och republiken Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland (SÖ 1979:40) föreslås sägas upp. Spellagens tillämpningsområde ska omfatta spel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Spellagen ska dock inte tillämpas på spel ombord på utländska fartyg som befinner sig i oskadlig genomfart på svenskt territorialhav.

I propositionen framhålls att den svenska spelregleringen som utgångspunkt ska vara heltäckande och omfatta allt spel som tillhandahålls på svenskt territorium och på svenska fartyg, även om dessa är i internationell trafik. Förutsättningarna för att tillhandahålla kommersiellt spel ska vidare vara likvärdiga för samtliga spelföretag på den svenska spelmarknaden.

I propositionen framförs att behovet av en spelreglering på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland för svenskt vidkommande är väl tillgodosett genom spellagen och den lösning som bäst tillgodoser behovet av en heltäckande och enhetlig spellagstiftning är därför att låta allt spel på svenskt territorium omfattas av spellagen. Det har heller inte framkommit något som tyder på att skillnader i lagstiftning länderna emellan inte skulle vara möjliga att hantera. Överenskommelsen bör därför sägas upp.

Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås som huvudregel av regeringen (10 kap. 1 § regeringsformen). Om en sådan internationell överenskommelse förutsätter att en lag ändras krävs dock riksdagens godkännande innan regeringen får ingå överenskommelsen (10 kap. 3 § första stycket 1 regeringsformen). Motsvarande förfarande gäller även vid uppsägning eller ändring av en internationell överenskommelse (10 kap. 5 § regeringsformen). Eftersom överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel har inkorporerats i svensk rätt genom bestämmelsen i 1 kap. 4 § spellagen krävs riksdagens godkännande innan regeringen får besluta att Sverige ska säga upp överenskommelsen. Av artikel 7 i överenskommelsen följer att uppsägning därefter ska ske på diplomatisk väg genom skriftväxling. Överenskommelsen upphör då att gälla sex månader efter uppsägningen. Vidare föreslås följdändringar i spellagen. När överenskommelsen upphör att gälla, upphör även behovet av bestämmelsen i 1 kap. 4 § spellagen. Bestämmelsen föreslås därför upphävas. I propositionen görs bedömningen att det i övrigt inte finns något behov av kompletterande eller ändrade bestämmelser i det nationella regelverket med anledning av att överenskommelsen upphör att gälla.

Vissa mindre justeringar av spellagen

Vissa mindre ändringar i spellagen föreslås, bl.a. ett förtydligande i bestämmelsen om spelmyndighetens ingripanden på grund av att en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen så att det klart framgår att skyldigheten att ingripa mot en licenshavare omfattar samtliga fall då licenshavaren inte uppfyller förutsättningarna för licens. I propositionen föreslås att spellagens bestämmelse om placeringen av en licenshavares spelsystem ändras så att det klart framgår att licens endast får ges om licenshavaren säkerställt att spelmyndigheten kan kontrollera att utrustningen uppfyller föreskrivna krav. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska vidare få meddela föreskrifter om undantag från kravet på registrering av spelare som deltar i lotteri för viss tid, s.k. prenumerationslotterier. I övrigt ska vissa rättelser och redaktionella ändringar göras i spellagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna föreslås i fråga om de nya bestämmelserna om tillstånd för spelprogramvara träda i kraft den 1 juli 2023. Ändringarna till följd av uppsägelsen av överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan länderna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om tillstånd för spelprogramvara ska få tillämpas på ansökningar om tillstånd som lämnas in till spelmyndigheten efter den 28 februari 2023 och som avser tid efter den 30 juni 2023. De upphävda bestämmelserna i automatspelslagen, bestämmelserna som ändras till följd av uppsägelsen av överenskommelsen mellan Sverige och Finland och de äldre bestämmelserna i lagen om skatt på spel ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...