Gå till innehåll

Hjälp av arbetsrättsjurister och kunniga inom handel


stoffe83
 Share

Recommended Posts

Om jag jobbar som timanställd i butik. Hur är det då med semesterersättning?

Jag vet att när tjejen jobbade på Bauhaus som timanställd så hade hon semesterersättning.

Min chef påstår att semesterersättningen är inräknad i handels timlöner (så i mitt fall har jag 87,44/timme och det ska vara semesterersättning i det)???

Så var inte fallet för tjejen!

Har jag rätt till semesterersättning från den dagen jag började?? (060710)

 

Sen undrar jag om någon vet vad som gäller för övertidsersättning? I december jobbade jag nämligen 191 timmar och hade inget extra för det! Ska det vara så?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Kolla på dina lönespecas vad som står där.

Men om grundlönen din är på 87.44/timme så skall semersterersättningen läggas på på det. (har för mig att den är på 12% men är inte helt säker)

OB och övertidsersättningar har jag dålig koll när det gäller handels.

http://www.handels.se

Där kanske du hittar det du behöver, eller kan komma i kontakt med ngn om du inte får tillräckliga svar här.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

1. Rätt till gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och avtalsenliga villkor.

Som medlem i Handels har du rätt att arbeta med skydd av ett kollektivavtal. Kollektivavtalet ger dig bland annat:

 

* Avtalsenlig lön.

* Årliga lönehöjningar.

* Rätt till ersättning för övertid och obekväm arbetstid.

* Kompetensutveckling.

* Högre semesterersättning och en lägsta garanterad semesterlön.

* Förtur till fler arbetstimmar för deltidare.

* Anställningstidstillägg.

.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hur är man timanställd, jobbar 191 timmar, utan att få betalt för 191 timmar?

 

Antar att han fått lön för 191timmar. Men att Stoffe undrar om han inte borde fått någon extra ersättning för de timmar som överstiger timtalet för en normal heltid.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

1. Rätt till gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och avtalsenliga villkor.

Som medlem i Handels har du rätt att arbeta med skydd av ett kollektivavtal. Kollektivavtalet ger dig bland annat:

 

* Avtalsenlig lön.

* Årliga lönehöjningar.

* Rätt till ersättning för övertid och obekväm arbetstid.

* Kompetensutveckling.

* Högre semesterersättning och en lägsta garanterad semesterlön.

* Förtur till fler arbetstimmar för deltidare.

* Anställningstidstillägg.

Är du med i facket då?

Alla har rätt till semesterersättning.

Men om Handels och din arbetsgivare har kommit överens om att semesterersättningen skall vara inbakad i din timlön måste du kolla upp.

Du kan iaf. inte ha sämre villkor än vad lagen stipulerar.

Förresten, rubriken på din tråd är fel. Ekonomer är fel yrkesgrupp att fråga. Du ska ställa frågan till en arbetsrättsjurist.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Många bra svar! Tack ska ni ha!

Givetvis fick jag betalt 87,44 * 191 timmar! Men jag har hört att som EAK skrev att man ska få 50% mer av sin timlön för varje timme som överstiger heltids timmar!

Företaget där jag jobbar är inte med i handels, men han följer deras lönesättningar osv!

Dum somjag är så är jag inte med i facket! Men han och handels har inte gjort upp något om semesterersättning utan han lever i tron om att den ingår i timlönen som handel sätter!

Men som sagt, så var icke fallet för tjejen när hon jobbat enligt handels kollektivavtal på timanställning!

Imorgon skulle han ta med sig handels avtal för att kolla! Någon som vet hur deras avtal ser ut eller vart jag kan visa honom att han har fel och faktiskt ska betala mig semesterersättning för de senaste 8 månaderna? Blir en del pengar! Och om jag lyckas få ut dom så kanske jag slipper tömma hela rullen denna månaden! :)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Är det skrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska följa Handels kollektivavtal eller är lönen angiven direkt?
Spelar ingen roll. Kollektivavtalet gäller. Man kan bara frångå kollektivavtalet om det är till det bättre för arbetstagaren. (och man kan inte avtala bort lagen heller!)
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Har din arbetsgivare tecknat ett avtal att följa Handels kollektivavtal eller har han bara tillämpat kollektivavtalet?

 

Har han tecknat ett avtal med Handels så är han skyldig att följa det avtalet och då kan även du vända dig till Handels och be dom titta in i saken, såvida inte du och din arbetsgivare löser det på fri hand.

 

Annars är det tyvärr svårt för dig att ut pengarna..

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Orkade inte tentaplugga, så jag gjorde en genomgång av semesterlagen.

 

----

 

Semesterlagen (SFS 1977:480)

 

1 § Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

 

2 § Avtal är ogiltigt i den mån det innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag upphäves eller inskränkes. Detta gäller dock ej, om annat framgår av lagen. (Dvs. avtal som ger dig SÄMRE rättigheter/förmåner är ogiltiga. Har du ett anställningsavtal som ger dig BÄTTRE rättigheter/förmåner är dom giltiga.)

 

Avvikelse från 3, 9, 11, 16, 22, 23, 26, 29 och 30 §§ får göras med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som central arbetstagar- organisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal, av kollektivavtal i fråga som avses i 5 § andra stycket eller av kollektivavtal om avvikelse från 12, 19, 20 eller 21 §, får i angivna hänseenden tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

 

3 § Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.

 

Såsom semesterledighet skall anses ledighet enstaka semesterdagar och period av semesterdagar jämte i § angivna arbetsfria dagar, vilken börjar och slutar med semesterdag.

 

Rätt till semesterledighet och semesterlön

 

4 § Arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår utom i fall som avses i 5 och 27 §§.

 

Under semesterledighet skall arbetstagare ha semesterlön i den mån han har tjänat in sådan under intjänandeåret.

 

Arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som ej är förenad med semesterlön. Lag (1992:1329). (innebär att du inte måste ta semester om du inte har tjänat in semesterlön för den perioden)

 

5 § Under det semesterår då arbetstagare anställes har han rätt till fem semesterdagar, om anställningen börjar efter den 31 augusti.

 

Anställes arbetstagare för arbete, som avses skola pågå högst tre månader och omfatta högst sextio timmar, och varar arbetet ej längre tid, saknar arbetstagaren rätt till semesterledighet. I fråga om arbetstagare som i annat fall anställes för viss tid, viss säsong eller visst arbete får avtalas, att arbetstagaren ej skall ha rätt till semesterledighet. Vad nu sagts gäller ej, om anställningsavtalet avser eller anställningen varar längre tid än tre månader. Saknar arbetstagaren i fall som avses i detta stycke rätt till semesterledighet, äger han rätt till semesterersättning för anställningstiden hos arbetsgivaren.

 

Har arbetstagare rätt till semesterersättning enligt andra stycket, skall vederlag för arbete, som har avsetts skola pågå högst tre månader och omfatta högst sextio timmar, förutsättas inbegripa semesterersättning, om ej annat framgår av omständigheterna.

 

Om förlängd semesterledighet finns bestämmelser i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete.

 

6 § Arbetstagare som byter anställning har rätt till semesterledighet i den nya anställningen endast i den mån han icke redan har fått sådan ledighet.

 

7 § Semesterdagar med semesterlön utgör så stort antal av semesterdagarna enligt 4 § som svarar mot den del av intjänandeåret, under vilken arbetstagaren har innehaft anställning hos arbetsgivaren. Arbetsdag då arbetstagaren har varit frånvarande utan lön inräknas i anställningstiden endast om fråga har varit om semesterledighet, ledighet på grund av permittering eller ledighet som enligt 17 § är semesterlönegrundande.

 

Vid beräkning enligt första stycket anges del av intjänandeåret i antal dagar. Uppstår vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela tal.

 

Av semesterdagar som utlägges under visst semesterår skall, om ej annat avtalas, dagar som är förenade med semesterlön utgå först.

 

8 § Arbetstagare är skyldig att på begäran lämna arbetsgivaren besked i vad mån han önskar få ut semesterledighet, som ej är förenad med semesterlön, eller avstå från sådan ledighet. Besked behöver ej lämnas innan arbetstagaren har fått veta, hur många semesterdagar utan lön han har eller kan beräknas få rätt till.

 

Har semesterledighet utan lön lagts ut med anledning av arbetstagarens besked enligt första stycket, får arbetstagaren ej senare avstå från ledigheten utom i fall som avses i 13 §.

 

Beräkning av semesterledighet

 

9 § Semesterledighet beräknas i hela dagar. Lördag och söndag räknas ej som semesterdagar annat än i fall som avses i tredje stycket.

 

Vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar har arbetstagare, som arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut dels under semesterledigheten och dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semester- ledigheten minst 19 dagar och föranleder ej särskilda skäl annat, har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter denna. Har i fall som avses i detta stycke arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning veckodag, som ej är lördag eller söndag, och infaller den under semesterledigheten, räknas den som semesterdag.

 

Är arbetstagaren ledig lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arbetsdag, och är fråga om kortare semesterledighet än som anges i andra stycket, räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag skall då ej anses som semesterdag.

 

Med söndag jämställes helgdag samt påskafton, pingstafton, midsommar afton, julafton och nyårsafton.

 

Förläggning av semesterledighet

 

10 § Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor bör, om arbetstagarparten begär det, även träffas kollektivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser förläggningen av semesterledighet. I fråga om arbetstagare för vilken sådant avtal ej träffats, skall gälla vad som föreskrives i andra och tredje styckena.

 

Angående förläggningen av semesterledighet som avses i 12 § skall nyss-nämnda lags bestämmelser om arbetsgivares förhandlingsskyldighet beträffande viktigare förändring av arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden äga motsvarande tillämpning. Om arbetstagaren icke företrädes av förhandlingsberättigad organisation eller om sådan organisation ej önskar förhandla, skall arbetsgivaren samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning.

 

Beträffande förläggningen av annan semesterledighet skall arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhandling med dennes organisation icke har ägt rum.

 

Kan överenskommelse om förläggning av semesterledighet ej uppnås, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen i den mån ej annat har avtalats.

 

11 § Har beslut om förläggning av semesterledighet träffats på annat sätt än genom överenskommelse med arbetstagare eller företrädare för honom, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen skall lämnas senast två månader före ledighetens början. När särskilda skäl föreligger får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början.

 

12 § Om ej annat har avtalats, skall semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Även utan stöd av avtal får sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.

 

13 § Beslutar arbetsgivare om permittering som arbetstagare ej hade anledning räkna med då han lämnade besked enligt 8 §, har arbetstagaren rätt att avstå från utlagd semesterledighet, som ej är förenad med semesterlön, i den mån ledigheten sammanfaller med permitteringsperioden. Detta gäller dock endast om han underrättar arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början. Får arbetstagaren först senare kännedom om permitteringen, har han rätt att avstå från ledigheten genom att utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren. Har semesterledigheten då inletts, upphör ledigheten med utgången av den dag då arbetsgivaren underrättades.

 

14 § Semesterledighet får ej utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid.

 

Skulle vid uppsägning från arbetsgivarens sida uppsägningstiden helt eller delvis infalla under redan utlagd semesterledighet och beror uppsägningen på förhållande som ej hänför sig till arbetstagaren personligen, skall semesterledighetens förläggning i samma mån upphävas, om arbetstagaren begär det.

 

Första och andra styckena gäller ej i den mån uppsägningstiden överstiger sex månader.

 

15 § Infaller under semesterledigheten dag då arbetstagaren är oförmögen till arbete på grund av sjukdom eller dag som är semesterlönegrundande enligt 17 § första stycket 2--7 skall, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådan dag ej räknas som semesterdag.

 

Semesterdagar som återstår på grund av att första stycket har tillämpats skall utgå i ett sammanhang, om arbetstagaren ej medger annat. Lag (1994:2079).

 

Beräkning av semesterlön

 

16 § Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen. (De flesta fackförbund har avtal (kollektivavtalet!) med arbetsgivarna om högre ersättning än så.)

 

Vid beräkning av lönen under intjänandeåret skall i lönesumman ej inräknas annan semesterlön än sådan som avses i 22 § eller permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. I lönesumman skall ej heller inräknas ersättning som har utgått för dag, då arbetstagaren helt eller delvis har haft sådan ledighet från arbetet som är semesterlönegrundande enligt 17 §. För varje sådan dag skall arbetsinkomsten i stället ökas med ett belopp, motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i anställningen under övrig tid av intjänandeåret. Har arbetstagaren då ej haft någon inkomst i anställningen, skall semesterlönen beräknas med hänsyn till den inkomst som det kan antagas att han skulle ha haft, om han under denna tid hade arbetat för arbetsgivarens räkning. Lag (1992:1329).

 

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

 

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

 

2. ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldrapenning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarnsbörd sammanlagt, inte överstiger 120 dagar eller för ensamstående förälder, 180 dagar, dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges enligt 4 kap. 10, 10 a, 11 och 11 a §§ samma lag,

 

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,

 

4. ledighet för utbildning, som inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag, om arbetstagaren får ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,

 

5. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar,

 

6. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare, eller

 

7. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, i den mån frånvaron under intjänande året inte överstiger 45 dagar.

 

Har arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit frånvarande från arbetet utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd under två hela intjänandeår, grundar därefter infallande dag av frånvaroperioden inte rätt till semesterlön.

 

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete. Lag (2006:1529).

 

Sparande av semesterledighet och semesterlön

 

18 § Arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får av överskjutande sådana dagar spara en eller flera till ett senare semesterår.

 

Sparad semesterdag skall läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om ej annat följer av 20 § tredje meningen.

 

Semesterdagar får icke sparas under semesterår då arbetstagaren får ut semesterdag, som har sparats från tidigare år.

 

19 § Vill arbetstagare spara semesterdagar eller vill han taga i anspråk sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, skall han underrätta arbetsgivaren i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestämmes. Underrättelse behöver dock icke lämnas förrän arbetstagaren har fått veta, hur många semesterdagar med lön han har eller kan beräknas få rätt till. Arbetstagare, som vill taga i anspråk sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, skall meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.

 

Vad i första stycket sägs gäller endast i den mån ej annat har avtalats.

 

20 § Sparade semesterdagar skall förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock ej om annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger mot att semesterdagarna förlägges till det året. Har arbetstagaren avsett att sparade semesterdagar skall förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades och skulle sådan förläggning medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas att semesterdagarna skall läggas ut under det sjätte året.

 

21 § Önskar arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, skall dessa och hela semesterledigheten för semesteråret utgå i en följd, om ej annat har avtalats.

 

22 § Semesterlönen för varje sparad semesterdag utgör, om ej annat följer av 23 §, 0,48 procent av summan av

 

1. den lön i anställningen som har förfallit under intjänandeåret närmast före det semesterår, då de sparade semesterdagarna uttages, dock frånsett lön för tid då arbetstagaren har varit helt eller delvis frånvarande från arbetet, samt

 

2. ett beräknat inkomstbelopp för de dagar under samma intjänandeår då arbetstagaren har varit helt eller delvis frånvarande från arbetet av annan anledning än semester, som utgått under intjänandeåret och som ej sparats från tidigare år, eller permittering vid driftsuppehåll för samtidig semester.

 

Beräkning av underlag för semesterlön som avses i första stycket 2 sker enligt grunderna för 16 § andra stycket tredje och fjärde meningarna.

 

23 § Semesterlön enligt 22 § skall beräknas som om arbetstagaren under där avsett intjänandeår varit anställd med samma andel av full arbetstid som under det eller de intjänandeår, då rätt till semesterlön för de sparade semesterdagarna förvärvades.

 

Särskilda bestämmelser om semesterlön

 

24 § Vid beräkning av semesterlön skall hänsyn icke tagas till förmån av fri bostad eller till löneförmån, som är avsedd att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

 

25 § Arbetstagare, som får fri kost i arbetsgivarens hushåll, har rätt till skälig kostersättning för de dagar under semesterledigheten då förmånen ej har utnyttjats till någon del.

 

26 § Arbetsgivaren skall betala ut semesterlönen till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. I fråga om arbetstagare med tidlön, beräknad för vecka eller längre tidsenhet, får arbetsgivaren i samband med semesterledigheten utge den på den betalda semestertiden belöpande tidlönen samt senast vid semesterårets utgång utge den semesterlön som kan återstå.

 

27 § Arbetstagare, som utför arbetet i sitt hem eller annars under sådana förhållanden att det icke kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över arbetets anordnande, är berättigad till särskild semesterlön med tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen.

 

Beräkning av lönen under intjänandeåret skall ske med motsvarande tillämpning av 16 § andra stycket. Vad där föreskrives angående semesterlönegrundande frånvaro skall dock tillämpas med avseende på kalendervecka, om ej annan tidsperiod överenskommes. Även 24 och 25 §§ samt, om anställningen har avsetts skola pågå högst tre månader och omfatta högst 60 timmar, 5 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning.

 

Särskild semesterlön skall betalas ut senast den 30 juni näst efter intjänandeårets utgång eller, om intjänandeåret löper ut efter den 30 april, senast två månader efter dess utgång. Lag (1992:1329).

 

Semesterersättning

 

28 § Upphör arbetstagare att vara anställd hos arbetsgivaren innan han har erhållit den semesterlön som han har tjänat in, skall arbetstagaren i stället erhålla semesterersättning, i den mån ej annat följer av 31 §.

 

Motsvarande skall gälla om arbetstagares anställningsvillkor ändras så att semesterledighet med semesterlön skall utgå redan under intjänandeåret. I sådant fall skall bestämmelserna om semesterersättning tillämpas som om anställningen upphört vid den tidpunkt från vilken de nya anställningsvillkoren skall gälla.

 

Om semesterersättning i visst annat fall föreskrives i 5 §.

 

29 § Semesterersättning bestämmes enligt grunderna för beräkning av semesterlön. För arbetstagare, som har rätt till fri kost i arbetsgivarens hushåll, skall kostersättning dock utgå endast för det antal dagar för vilka semesterersättning skall beräknas.

 

För sparade semesterdagar skall semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.

 

Har arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock ej, om den förskottsvis erhållna semesterlönen har utgått mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

 

1. arbetstagarens sjukdom,

 

2. förhållande som avses i 4 § tredje stycket första meningen lagen (1982:80) om anställningsskydd eller

 

3. uppsägning från arbetsgivarens sida, som beror på förhållande som ej hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (1994:637).

 

30 § Semesterersättning skall betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

 

Möter hinder mot att beräkna semesterersättningen inom en månad efter anställningens upphörande, skall den betalas ut inom en vecka efter det hindret upphörde.

 

Övergång av företag

 

31 § Arbetstagares rätt enligt denna lag påverkas inte av att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet, övergår till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Arbetstagarens rätt påverkas inte heller av att ett företag eller en del av ett företag övergår till ny arbetsgivare i samband med konkurs.

 

Övergår arbetstagare till ny arbetsgivare inom samma koncern, skall han i semesterhänseende äga samma rätt i den nya anställningen som han skulle ha haft i den tidigare. Härför förutsättes dock, att arbetstagaren ej uppbär semesterersättning av den tidigare arbetsgivaren och att han senast en månad efter anställningens upphörande avger förklaring till såväl den tidigare som den nye arbetsgivaren, att han önskar överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen.

 

I fall som avses i andra stycket är den nye arbetsgivaren berättigad att av den tidigare arbetsgivaren få ut ett belopp svarande mot den semesterersättning som denne eljest haft att utge till arbetstagaren. Lag (1994:1688).

 

Skadestånd

 

32 § Arbetsgivare som bryter mot denna lag skall till arbetstagaren utge, förutom den semesterlön eller semesterersättning vartill arbetstagaren kan vara berättigad, ersättning för uppkommen skada.

 

Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarens intresse av att erhålla semesterledighet och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

 

Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt, kan skadeståndet nedsättas eller helt bortfalla.

 

Preskription

 

33 § Arbetstagare som vill fordra semesterlön, semesterersättning eller skadestånd enligt denna lag skall väcka talan därom inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha erhållit den förmån till vilken anspråket hänför sig. Försummar han det, är rätten till talan förlorad.

 

Rättegång

 

34 § Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

 

-----

 

Min chef påstår att semesterersättningen är inräknad i handels timlöner (så i mitt fall har jag 87,44/timme och det ska vara semesterersättning i det)???
Låter snålt. Jag tror din chef har fel. Chefer har ofta noll koll.

Har jag rätt till semesterersättning från den dagen jag började?? (060710)
Yess. Minst 12%!

Sen undrar jag om någon vet vad som gäller för övertidsersättning? I december jobbade jag nämligen 191 timmar och hade inget extra för det! Ska det vara så?
Arbetstidslagen.

En normal arbetsmånad är 172 timmar, så visst borde du ha rätt till någon övertidsersättning.

Kolla på dina lönespecas vad som står där.

Men om grundlönen din är på 87.44/timme så skall semersterersättningen läggas på på det. (har för mig att den är på 12% men är inte helt säker)

Du har rätt, minst 12% enligt lagen.

Många bra svar! Tack ska ni ha!

Givetvis fick jag betalt 87,44 * 191 timmar! Men jag har hört att som EAK skrev att man ska få 50% mer av sin timlön för varje timme som överstiger heltids timmar!

Företaget där jag jobbar är inte med i handels, men han följer deras lönesättningar osv!

Dum som jag är så är jag inte med i facket! Men han och handels har inte gjort upp något om semesterersättning utan han lever i tron om att den ingår i timlönen som handel sätter!

Men som sagt, så var icke fallet för tjejen när hon jobbat enligt handels kollektivavtal på timanställning!

Imorgon skulle han ta med sig handels avtal för att kolla! Någon som vet hur deras avtal ser ut eller vart jag kan visa honom att han har fel och faktiskt ska betala mig semesterersättning för de senaste 8 månaderna? Blir en del pengar! Och om jag lyckas få ut dom så kanske jag slipper tömma hela rullen denna månaden! :)

Ett företag kan inte vara med i "Handels", men man kan ha avtal med Handels. Företaget är isf. med i en arbetsgivarorganisation.

Övertidsersättning på 50% låter rimligt. Jag kan inte Handels avtal. Men om arbetsgivaren inte har avtal med Handels så finns "Arbetstidslagen SFS 1982:673. Där står noga hur man räknar ut övertidsersättning om kollektivavtal inte finns.

Har din arbetsgivare tecknat ett avtal att följa Handels kollektivavtal eller har han bara tillämpat kollektivavtalet?
Spelar ingen roll. Semesterlagen gäller då.
Annars är det tyvärr svårt för dig att ut pengarna..
Nonsens.

 

Jag kan inte i min vildaste fantasi tro att något fackförbund har avtalat om sämre villkor än vad lagen ger. Din chef är en idiot.

Jag har fem gånger hjälp kompisar (och mig själv) som haft problem med sina anställningsförhållande och "vunnit" i alla som är avgjorda.

1. Första fallet var redan 1998 då en kompis hade problem med ett telemarketingföretag vid Liljeholmen (Stockholm). Blev bråk om provisioner och semesterersättning. VD'n fick en rejäl omgång ;)

2. Andra fallet var under 2000 då ett dotcomföretag på Stureplan sparkade min polare. Han fick 3000kr i kompensation.

3. Tredje fallet var då jag själv fick sparken från en larmcentral. Egentligen var det så att jag hade provanställning, men arbetsgivaren hade glömt att skriva ett anställningsavtal och efter en månad utan anställningsavtal är man fast anställd. Uppsägningen hade fel form + jag var fast anställd = fanns ingen provanställning att bryta. Jag fick 25.000kr + en månadslön 18.000kr + lön för den period jag jobbat (5-6 veckor) + semesterersättning på allt = drygt 68.000 för 5-6 veckor. Det sved för dom kan jag lova.

4. Fjärde fallet var en polare som jobbat på ett vaktbolag som väktare. Vaktbolaget hade myglat med övertidsersättningar och semesterlöner. Saken är inte klar ännu, men beräknas komma till tingsrätten inom 2-3 månader.

5. Femte fallet var en kompis som fick sin provanställning avbruten efter två månader. Kompisen fick två veckolöner som kompensation (ca 10.000kr). (Det hände i stockholmsförorten Fittja.)

 

Om Stoffe inte får hjälp av någon (inte med i Handels?) så tar jag mig an utmaningen. Klyka rekryterar jag som vapendragare. Och skiter det sig rejält kommer me_too att hota med förundersökning ;)) (obs skämt!)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Trean känns rätt myglig.

 

Du var provanställd och utnyttjade att arbetsgivaren glömt en formalitet till att pressa denne på något hundratusental kronor i faktiska kostnader för denne.

 

Lite som att du gjort en banköverföring till mig med en nolla för mycket.

 

Sånt här är anledningen till att jag inte tycker att arbetare borde ha några rättigheter.

 

Edit: Ja det sista är ett skämt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Trean känns rätt myglig.

 

Du var provanställd och utnyttjade att arbetsgivaren glömt en formalitet till att pressa denne på något hundratusental kronor i faktiska kostnader för denne.

 

Lite som att du gjort en banköverföring till mig med en nolla för mycket.

 

Sånt här är anledningen till att jag inte tycker att arbetare borde ha några rättigheter.

 

Edit: Ja det sista är ett skämt.

Jag förstår hur du tänker, en bra poäng. Men hon (personalchefen) fick många chanser att komma med ett anställningsavtal. Jag frågade efter det vid minst tre tillfällen. Och på det sätt och av den orsaken jag fick gå var förödmjukande att jag blev rasande och såg min chans. Företaget hade råd. Dom hade en omsättning på 98 miljoner kronor och vinsten låg på nästan 25 miljoner. Det var personalchefen och ekonomichefen som klantat sig.

VD'n var schysst som fan. När jag (dagen efter jag fick sparken) tog kontakt med VD'n för att göra dom uppmärksamma på mina krav så var VD'n på min sida (så kändes det). För att göra upp om saken bjöd han mig på en flott middag osv (gick på 3000kr) där vi snackade om saken. Bl.a. avslöjande han att han blev VD efter att personalchefen och ekonomichefen blev anställda och hade han fått bestämma hade tomtarna aldrig blivit personalchef/ekonomichef. Det var också VD'n som gav mig förlikningsförslaget som jag accepterade. Jag pressade dom aldrig på några pengar.

Jag och VD'n har ännu vissa affärsrelationer.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

För att göra upp om saken bjöd han mig på en flott middag osv (gick på 3000kr) där vi snackade om saken.

 

Ah, det gamla knepet! Förmodligen hade du kunnat få ut någon miljon men nu blev du så bländad av en oxroulad på 4 gram och en halv flaska rödtjut på en flådig restaurang att du missade chansen. gg ;)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tack så jätte mycket allihoppa! Extra stort tack till Cyntax som tog sig tid att ta fram lagtexterna! Jag tänker slänga upp dom till chefen!

I värsta fall så vore det kanon om Cyntax hade lust att hjälpa mig om chefen på något sätt sätter sig på tvären!

Tror inte handels hjälper mig då jag inte är med i facket!?

Har jag rätt att kräva ut min semesterersättning redan till lönen som skall komma nu i mars?

Min arbetsgivare har inget avtal tecknat med handels.

När jag började så skrev vi bara i mitt anställningsavtal att jag är timanställd och så gick han in på handels hemsida och kollade timlönerna och han tog den lägsta då jag inte hade erfarenhet från butik.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tack så jätte mycket allihoppa! Extra stort tack till Cyntax som tog sig tid att ta fram lagtexterna! Jag tänker slänga upp dom till chefen!

I värsta fall så vore det kanon om Cyntax hade lust att hjälpa mig om chefen på något sätt sätter sig på tvären!

Tror inte handels hjälper mig då jag inte är med i facket!?

Har jag rätt att kräva ut min semesterersättning redan till lönen som skall komma nu i mars?

Min arbetsgivare har inget avtal tecknat med handels.

När jag började så skrev vi bara i mitt anställningsavtal att jag är timanställd och så gick han in på handels hemsida och kollade timlönerna och han tog den lägsta då jag inte hade erfarenhet från butik.

Det står i lagtexten när du har rätt till ersättningen osv. Beror på hur länge du jobbat osv.
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Uppdatering är att chefen har erkänt att jag har rätt! Men nu jiddrar han om att inte betala ut allt för jag ska slippa skatta bort så mkt!?
Beror på om du bara jobbat en mycket extremt kort tid.
Betalar man skatt på semesterersättningen? Känner mig osäker på det?
Defenetivt ja!
Men jag har rätt att kräva allt va?
Nej, beror lite på. Jobbar du kvar? För vilken period vill du ha semesterersättning?
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Skapa nytt...